Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102324 FÍSICA I T 6
102321 CÀLCUL T 9
102326 EXPRESSIÓ GRÀFICA T 9
102327 QUÍMICA T 6
PRIMER QUADRIMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102327 QUÍMICA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102328 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES T 6
102325 FÍSICA II T 6
102320 ÀLGEBRA LINEAL T 6
102333 CIÈNCIA DELS MATERIALS B 6
102321 CÀLCUL T 9
102329 FONAMENTS D'INFORMÀTICA T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102322 MÈTODES NUMÈRICS T 6
102330 TEORIA DE MECANISMES B 6
102338 TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT B 6
102336 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELÈCTRICA B 6
102331 TERMODINÀMICA I TRANSMISSIÓ DE CALOR B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102323 MÈTODES ESTADÍSTICS T 6
102334 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA B 6
102344 FISICOQUÍMICA B 6
102332 MECÀNICA DE FLUIDS B 6
102335 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102345 QUÍMICA ORGÀNICA B 6
102337 ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ B 6
102340 OPERACIONS BÀSIQUES B 6
102342 EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA I ENGINYERIA QUÍMICA I B 6
102341 ENGINYERIA DE LA REACCIÓ QUÍMICA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102346 BIOTECNOLOGIA B 6
102348 PROCESSOS DE QUÍMICA INDUSTRIAL B 6
102343 EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA I ENGINYERIA QUÍMICA II B 6
102347 ANÀLISI QUÍMICA INDUSTRIAL B 6
102349 LEGISLACIÓ DE QUÍMICA INDUSTRIAL B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102339 METODOLOGIA DE PROJECTES B 6
102354 ANÀLISI I QUÍMICA AMBIENTAL APLICADA O 6
102355 ENGINYERIA DELS PROCESSOS BIOQUÍMICS O 6
102362 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA B 15
102353 POLÍMERS I PROTEÏNES O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102357 ECOINNOVACIÓ O 6
102358 ANÀLISI DE DADES O 6
102362 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA B 15
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102359 MOBILITAT I O 6
102360 MOBILITAT II O 6
102363 TREBALL DE FI DE GRAU B 15
102361 MOBILITAT III O 6