Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Enginyeria Química
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Enginyeria Química per la Universitat de Lleida

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 66
Matèries obligatòries (B) 120
Matèries optatives (O) 24
Pràctiques externes 15
Treball fi de grau 15
TOTAL CRÈDITS 240

Guia Docent

1r CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102321  Càlcul FB 1 9
102324  Física I FB 1 6
102326  Expressió Gràfica FB 1 9
102327  Química FB 1 6
102320  Àlgebra Lineal FB 2 6
102325  Física II FB 2 6
102328  Organització d'Empreses B 2 6
102329  Fonaments d'Informàtica FB 2 6
102333  Ciència dels Materials B 2 6

 

2n CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102322  Mètodes Numèrics FB 1 6
102330  Teoria de Mecanismes B 1 6
 102331 Termodinàmica i Transmissió de Calor B 1 6
 102336 Fonaments d'Enginyeria Elèctrica B 1 6
102338  Tecnologies del Medi Ambient i Sostenibilitat B 1 6
 102323 Mètodes Estadístics FB 2 6
102332  Mecànica de Fluids B 2 6
102334  Fonaments d'Enginyeria Electrònica B 2 6
102335  Automatització Industrial B 2 6
102344  Físicoquímica B 2 6

 

3r CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102337  Organització de la producció B 1 6
 102342 Experimentació en química i enginyeria química I B 1 6
102341  Enginyeria de la reacció química B 1 6
 102340 Operacions bàsiques B 1 6
102345  Química orgànica B 1 6
102347  Anàlisi química industrial B 2 6
 102346 Biotecnologia B 2 6
 102343 Experimentació en química i enginyeria química II B 2 6
102349  Legislació Química Industrial B 2 6
102348  Processos de Química Industrial B 2 6

 

4t CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102339  Metodologia de projectes B 1 6
 102363 Treball de Fi de Grau B 2

15

102362 Pràctiques Tutelades en empresa B 1-2 15
102354 Anàlisi i Química Ambiental Aplicada O 1 6
102355 Enginyeria dels Processos Bioquímics O 1 6
102353 Polímers i Proteïnes O 1 6
102358 Anàlisi de Dades O 2 6
102356  Gestió de recursos O 2 6
102357 Ecoinnovació O 2 6
102359 Mobilitat I O 1-2 6
102360 Mobilitat II O 1-2 6
102361 Mobilitat III O 1-2 6
101434  Matèria transversal  O 1-2 6
 

Fonaments d'Arts Gràfiques

No ofertat

O 1 6
 

Obtenció i transformació de fibres cel·lulòsiques

No ofertat 

O 1 6
 

Tecnologia i Processos de la Indústria del Paper

No ofertat 

0 1 6

 

Marc Acadèmic

El Marc Acadèmic dels Graus es el document en el qual s'estableixen les bases generals per organitzar la docència als títols de grau. En aquest document es pot consultar el Marc Acadèmic dels Graus.
 
En aquest enllaç trobareu la Normativa de permanència per als graus de la UdL (aprovada pel Consell de Govern el 12 de desembre de 2016)
 
Principals punts que aquesta Normativa regula en els estudis de grau de l'EPS:
 • Estudiant a temps complet:
  • 1er any, superar mínim 12 crèdits bàsics/obligatoris.
  • 2nd any, superar mínim 36 crèdits bàsics/obligatoris.
  • 3er any, superar mínim 60 crèdits bàsics/obligatoris.
  • 8 anys per superar totes les assignatures
 • Estudiant a temps parcial:
  • 1er any, superar mínim 6 crèdits bàsics/obligatoris.
  • 2nd any, superar mínim 16 crèdits bàsics/obligatoris.
  • 3er any, superar mínim 36 crèdits bàsics/obligatoris.
  • 12 anys per superar totes les assignatures

L’estudiantat que incompleixi algun dels punts anteriors, haurà de deixar la titulació durant un període mínim d’un any, transcorregut el qual podrà tornar-s’hi a matricular, sempre mitjançant el procés de preinscripció.

 • Permanència per assignatura: Per superar cadascuna de les assignatures de 2n, 3r i 4t cursos, l'estudiant disposarà de 3 cursos acadèmics. Una assignatura qualificada amb un “no presentat” a l’acta d’avaluació no es tindrà en compte a l’hora de comptar els tres cursos. És a dir, un estudiant només pot suspendre dues avaluacions d’una assignatura. Si l'estudiant suspengués tres cursos l'avaluació d'una mateixa assignatura, quedaria exclòs dels estudis